default header

Waarom warmtepompen?


Beschikbaarheid van aardgas of warmte vinden we vanzelfsprekend. Maar we staan er meestal niet bij stil dat omzetting van aardgas in warmte gepaard gaat met blijvende schade aan ons leefmilieu. Bij de verbranding van deze brandstoffen komen schadelijke gassen vrij. Eén daarvan is het broeikasgas CO2 dat bij doorgroeiende uitstoot zelfs tot een verandering van ons klimaat kan leiden. Vrijkomende stikstofoxiden veroorzaken zure regen. Daarnaast zal aardgas op lange termijn opraken.

De warmtepomp maakt gebruik van warmtebronnen die niet direct bruikbaar zijn zoals buitenlucht, oppervlaktewater, grondwater of afvalwarmte. Hierdoor wordt het gebruik van fossiele brandstoffen aanzienlijk beperkt, omdat de warmtepomp met behulp van een kleine hoeveelheid aandrijfenergie (elektra) een grotere hoeveelheid bruikbare warmte maakt. De warmtebronnen blijven bovendien altijd beschikbaar en zijn in praktisch eindeloze hoeveelheden aanwezig. Tevens moet er rekening gehouden worden met het feit dat de totale energievraag voor het grootste gedeelte bestaat uit warmte.

Warmtepompen zijn aan een opmars bezig. Dit is een logische stap om in de gebouwde omgeving meer duurzame energie te benutten en meer energie te besparen. De noodzaak hiertoe komt voort uit de stijgende energieprijzen, de aanscherping van de Energie Prestatie Norm (EPN) en het toenemend normbesef om het milieu te ontzien.